Wszystkie ksi??ki z serii Science Masters by?y wydane w formacie s6, w oprawie twardej (dysponujemy jeszcze pojedynczymi egzemplarzami poszczegĂłlnych tytu?Ăłw)
 
Dlaczego lubimy seks?
Ewolucja ludzkiej seksualno?ci
Jared Diamond


t?. Marcin Ryszkiewicz,
ISBN: 83-85458-69-7, stron 208, cena: 27 z?

Jared Diamond jest profesorem fizjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) i cz?onkiem ameryka?skiej Narodowej Akademii Nauk, jest te? jednym z najwybitniejszych przedstawicieli neodarwinizmu. Znany jest szeroko zarówno dzi?ki swemu dorobkowi naukowemu, jak i osi±gni?ciom w popularyzacji nauki. W roku 1998 Diamond uhonorowany zosta? Nagrod± Pulitzera
Jak my?li mĂłzg?
Ewolucja w okamgnieniu
William C. Calvin

t?. Jacek Suchecki,
ISBN: 83-85458-62-X, stron 208, cena: 20 z?


Jak wykszta?ci?a si? zdolno?? my?lenia? Jaka jest rola mĂłzgu? Jak powsta?a inteligencja? W jaki sposĂłb my?limy? Nowy, odkrywczy obraz ewolucji ludzkiego mĂłzgu i tego, jak my?limy - tu i teraz - przedstawia William H. Calvin, biolog i neuropsycholog, wyk?adowca na Washington University i specjalista od problematyki mĂłzgu i ewolucji.
Kraina pierwiastkĂłw
Przewodnik po krĂłlestwie uk?adu okresowego
Peter Atkins

t?. Marek Jannasz,
ISBN: 83-85458-56-5, stron 206, cena: 20 z?

Profesor Atkins, znany chemik, ceniony jest te? za swĂłj dorobek popularyzacyjny. Kraina pierwiastkĂłw to jedna z nielicznych w literaturze ?wiatowej ksi??ek popularnonaukowych po?wi?conych podstawom chemii. Ksi??ka Atkinsa pozwala laikowi pozna? podstawy budowy pierwiastkĂłw chemicznych i najprostszych moleku? oraz zrozumie? zasady, ktĂłre umo?liwi?y powstanie ?ycia.
Laboratorium Ziemia
Gra, ktĂłrej nie mo?emy przegra?
Stephen H. Shneider

t?. Anna Tanalska-Dul?ba,
ISBN: 83-85458-64-6, stron 200, cena: 24 z?

Stephen H. Schneider, jednen z odkrywcĂłw "efektu cieplarnianego" i uznany autorytet w dziedzinie globalnej zmiany klimatu jest profesorem biologii oraz cz?onkiem Katedry StudiĂłw Mi?dzynarodowych na Uniwersytecie Stanforda. Laboratorium ziemia to unikalna prezentacja nowej nauki o systemie ziemskim i o globalnej zmianie, a zarazem krĂłtki wyk?ad historii Ziemi oraz opis jej - oraz naszej - mo?liwej przysz?o?ci.
Liczby natury
Ian Stewart

t?. Micha? Tempczyk,
ISBN: 83-85458-55-7, stron 184, cena: 20 z?

Ta ksi±?ka to spojrzenie na ?wiat oczami matematyka, zupe?nie nowe wyja?nienie wielu otaczaj?cych nas zjawisk i lekcja nowej, innej ni? szkolna, matematyki. Liczby natury to napisana bez ?adnych równa? ksi??ka, która w odkryciach teorii chaosu pozwala dostrzec nowy obraz przyrody. Profesor Ian Stewart za swe osi?gni?cia w dziedzinie popularyzacji nauki uhonorowany zosta? licznymi presti?owymi nagrodami.
MĂłzg
Susan A. Greenfield

t?.
Roman Zawadzki,
ISBN: 83-85458-70-0, stron 184, cena: 29 z?

Susan A. Greenfield, profesor farmakologii i fizyki na Uniwersytecie Oksfordzkim, ceniona na ca?ym ?wiecie neurolog, ukazuj?c mechanizmy rz?dz?ce zachowaniem pojedynczych neuronĂłw i budow? ludzkiego mĂłzgu prĂłbuje dotrze? do odwiecznej tajemnicy indywidualnej, jednostkowej ?wiadomo?ci, przy okazji ostro przeciwstawiaj?c si? robi?cej ostatnio wielka karier? metaforze ludzkiego mĂłzgu jako komputera.
Natura umys?Ăłw
Daniel C. Dennett

t?. Witold Turopolski,
ISBN: 83-85458-61-1, stron 208, cena: 20 z?

Dennett, najwybitniejszy chyba - i zarazem najbardziej kontrowersyjny - w?rĂłd wspĂł?czesnych filozofĂłw umys?u, intelektu i inteligencji jest szefem Centrum StudiĂłw nad Poznaniem na Uniwersytecie w Tafts w Bostonie. W Naturze umys?Ăłw Dennett pisze o tym, co wynika z teorii Darwina dla wiedzy o cz?owieku, jaka jest natura ludzkiego umys?u, co nas wyrĂł?nia ze ?wiata zwierz?t, a co z nim ??czy.
Ostatnie trzy minuty
Paul Davies

t?. Piotr Amsterdamski,
ISBN: 83-85458-50-6, stron 192, cena: 20 z?

Profesor Paul Davies to ceniony popularyzator fizyki i naukowiec o uznanym dorobku. Ostatnie trzy minuty to oparta o wspĂł?czesn? wiedz? fizyczn? i kosmologiczn? odpowied? na pytanie towarzysz?ce ludzko?ci od jej zarania - czy nast?pi koniec ?wiata? To zarazem wprowadzenie w podstawowe problemy dzisiejszej fizyki i prĂłba ukazania tych obszarĂłw, gdzie wkracza ona na tereny zastrze?one dot?d dla filozofii.
Pochodzenie cz?owieka
Richard Leakey

t?. Zdzis?aw Skrok,
ISBN: 83-85458-51-4, stron 224, cena: 20 z?

Co sprawi?o, ?e humanoidy sta?y si? lud?mi? Czy powstanie cz?owieka by?o mo?liwe - a ewolucja naszego gatunku nieunikniona - dzi?ki temu, ?e nasi przodkowie zdobyli umiej?tno?? poruszania si? w postawie wyprostowanej? Na te pytania odpowiada niekwestionowany autorytet wspĂł?czesnej paleontologii, dyrektor Muzeum Narodowego Kenii - Richard Leakey.
Pocz?tek Wszech?wiata
John D. Barrow

t?. Stanis?aw Bajtlik,
ISBN: 83-85458-52-2, stron 176, cena: 20 z?

Pytanie o pocz?tek Wszech?wiata jest rĂłwnie dawne, jak my?lenie. Profesor Barrow w tej ksi??ce pokazuje, co na temat pocz?tku Wszech?wiata dzisiejsza nauka wie z ca?? pewno?ci?, jakie pomys?y po drodze odrzuci?a, jakim naukowym hipotezom i pomys?om przyznaje si? dzi? najwi?ksze szanse na sukces, i... na jakie pytania zapewne nigdy nie uzyskamy odpowiedzi.
Rzeka genĂłw
Richard Dawkins

t?. Marek Jannasz,
ISBN: 83-85458-54-9, stron 232, cena: 20 z?

Najlepiej znany wspĂł?czesny biolog-ewolucjonista, wspĂł?twĂłrca neodarwinizmu, autor mi?dzy innymi Samolubnego genu i ?lepego zegarmistrza odpowiada w tej ksi??ce na pytanie o to, jak dosz?o do wybuchu "bomby replikacyjnej" (czasem zwanej ?yciem) i czym proces ten mo?e si? sko?czy?. Zarazem Rzeka genĂłw to doskona?e wprowadzenie do wspĂł?czesnego neodarwinizmu.
 
Dost?pne wydanie II, poprawione i uzupe?nione
Samolubna komĂłrka
Robert A. Weinberg

t?. Anna Tanalska-Dul?ba,
ISBN: 83-85458-73-5, stron 208, cena: 33 z?

Robert A. Weinberg jest wybitnym biologiem, a sw? karier? naukow? po?wi?ci? problemowi nowotworĂłw. Samolubna komĂłrka to wiod?cy nas szlakami biologii komĂłrki, biologii ewolucyjnej i medycyny naukowy esej o tej wci?? najstraszliwszej z chorĂłb i o perspektywach, ktĂłre w walce z rakiem stwarza przed nami wspĂł?czesna nauka.

Symbiotyczna planeta
Lynn Margulis

t?. Marcin Ryszkiewicz,
ISBN: 83-85458-72-7; stron 240, cena: 29 z?

Profesor Lynn Margulis jest jednym z najwi?kszych autorytetĂłw wspĂł?czesnej biologii, jest te? jedn? z wspĂł?autorek teorii Gai, ukazuj?cej Ziemi? jako jeden ?yj?cy system. Symbiotyczna planeta to fascynuj?cy esej o Ziemi i zamieszkuj?cych j? organizmach i prĂłba roztoczenia zupe?nie nowej perspektywy, akcentuj?cej w refleksji na temat ewolucji w?a?nie symbioz?, a nie konkurencj?.
?wiate?ko mydliczki
George C. Williams

t?.
Marcin Ryszkiewicz,
ISBN: 83-85458-65-4, stron 214, cena: 20 z?

Profesor Williams, biolog zajmuj?cy si? od wielu lat problemami ewolucji i ekologii, cz?onek ameryka?skiej Akademii Nauk pisze o wszystkim w co nas, ludzi (i naszych zwierz?cych kuzynĂłw) wyposa?y?a ewolucja i o tym jakie p?yn? z tego po?ytki, a jakie k?opoty. Ksi??ka opowiada te?, dlaczego - dla wspĂł?czesnej nauki - nonsensem jest dyskusja o tym, czy natura (ewolucja) jest dobra czy z?a, g?upia czy m?dra...
Trzy drogi do kwantowej grawitacji
Lee Smolin

t?. Jerzy Kowalski-Glikman,
ISBN: 83-85458-90-5, stron 244, cena: 34 z?

Teoria kwantowej grawitacji jest ?wi?tym Graalem wspĂł?czesnej fizyki (i wspĂł?czesnej nauki!). Tylko model, ktĂłry b?dzie potrafi? pogodzi? teori? wzgl?dno?ci Einsteina, opisujac? zjawiska wielkoskalowe, i mechanik? kwantow?, opisuj?c? ?wiat w mikroskali, mo?e sta? si? podstaw? tak poszukiwanej przez fizykĂłw "teorii wszystkiego". Profesor Lee Smolin szkicuje w swej najnowszej ksi??ce obraz drĂłg, ktĂłrymi fizycy prze?omu tysi?cleci pod??aj? ku teorii wielkiej unifikacji i prĂłbuje te? - a jako jeden z najwi?kszych ekspertĂłw od kwantowej grawitacji ma wiele do powiedzenia - odpowiedzie? na pytanie, ktĂłra z tych drĂłg mo?e doprowadzi? nas do celu. 
 

BIBLIOGRAFIA
Tylko sze?? liczb
Martin Rees

t?. Piotr Amsterdamski,
ISBN: 83-85458-74-3, stron 248, cena: 35 z?

Profesor Martin Rees, zwany "astronomem astronomĂłw" opowiada, w jaki sposĂłb wszystkie elementy Wszech?wiata - od atomĂłw po gwiazdy - s? ze sob? w powi?zane. Powi?zania te mo?na opisa? za pomoc? zaledwie sze?ciu liczb, a ca?y przebieg ewolucji Kosmosu jest funkcj? tych w?a?nie wielko?ci: gdyby ktĂłrakolwiek z nich by?a inna, nie istnia?yby ani gwiazdy ani planety, nie mĂłwi?c o nas samych.
Wzory na krzemowej p?ytce
Najprostsze idee, na ktĂłrych opiera si? dzia?anie komputera
W. Daniel Hillis


t?. Piotr R±czka,
ISBN: 83-85458-71-9, stron 224, cena: 33 z?

Hillis to jeden z najciekawszych dzi? specjalistĂłw od komputerĂłw, jest te? autorem licznych pomys?Ăłw i patentĂłw stosowanych w praktyce. Wzory na krzemowej p?ytce to krĂłtki i ?wietny wyk?ad o tym jak dzia?aj? komputery, jak pracuje hardware, do czego s?u?y software, co to jest programowanie rĂłwnoleg?e, co to s? sieci neuronalne, jakie s? szanse bada? nad AI i jakie s? perspektywy rozwoju technologii informatycznych.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem